ગુરુવાર, 24 જુલાઈ, 2014

જીલ્‍લાફેર એકતરફી ઉચ્‍ચ પ્રાથમિક શિક્ષણ ધોરણ-૬ થી ૮ બદલી બાબત

જીલ્‍લાફેર એકતરફી ઉચ્‍ચ પ્રાથમિક શિક્ષણ ધોરણ-૬ થી ૮ બદલી બાબત 
                     જિલ્‍લા શિક્ષણ સમિતિ-સાબરકાંઠા-હિંમતનગરજીલ્‍લાફેર એકતરફી ઉચ્‍ચ પ્રાથમિક શિક્ષણ ધોરણ-૬ થી ૮ બદલી રજીસ્‍ટર વર્ષ-ર૦૧૩
 જીલ્‍લાફેર એકતરફી ઉચ્‍ચ પ્રાથમિક શિક્ષણ ધોરણ-૬ થી ૮ બદલી રજીસ્‍ટર વર્ષ-ર૦૧૪ 
સામાજીક વિજ્ઞાન સને-ર૦૧૪ બદલી રજીસ્‍ટર
                                                                           info-----ssasabarkantha

શુક્રવાર, 18 જુલાઈ, 2014


Mid Day Meal under Gujarat Education Recruitment for 342 Post


Hall ticket TAT Exam -

1 to 8 ni school have 1 to 10 ni thase


શુક્રવાર, 11 જુલાઈ, 2014

એકમ કસોટી : સામાજિક વિજ્ઞાન, ધોરણ-૮, પ્રથમ સત્રએકમ કસોટી : સામાજિક વિજ્ઞાન, ધોરણ-૮, પ્રથમ સત્ર

પાઠ-૧ ભારતમાં યુરોપિયન પ્રજાનું આગમન
પાઠ-૨ આપણી આસપાસ શું ?
પાઠ-૩ ભારતનું બંધારણ 
પાઠ-૪ વેપારી શાસકો કેવી રીતે બન્યા ?
પાઠ-૫ પ્રાકૃતિક પ્રકોપો 
પાઠ-૬ અંગ્રેજ શાસનની ભારત પર અસર 
પાઠ-૭ આબોહવાકીય ફેરફાર 
પાઠ-૮ લોકશાહી દેશમાં સંસદની ભૂમિકા 
પાઠ-૯ ઈ.સ.૧૮૫૭નો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ 

B.K.C.R.C/B.R.C EXAM MATE UMEDVARNI YADI

સોમવાર, 7 જુલાઈ, 2014

online genral badli camp

online genral badli camp for sabarkantha 

,porbandar,gandhinaga,ahmedabad genral 

badli camp ma arji 8-

7- 14 11-00 am thi chalu thase last date 10-7-

14 chhe........ Helpline Numbers for Transfer 

Pilot Project · 


Ahmedabad - 098985 76468 · Gandhinagar - 

094275 19908 · Porbandar - 0286-2215526 · 

Sabarkantha 

- 02772-240694 

www.stt.ptcgujarat.org

અમદાવાદ ઉચ્ચ પ્રાથમિક જિલ્લાફેર માટે માહિતી મોકલવા બાબત.


જુનાગઢ ઉચ્ચ પ્રાથમિક કેમ્પ માટે માહિતી મોકલવા બાબત


ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયક અને પ્રાથમિક શિક્ષક/ વિધ્યાસહાયકની બદલીના નિયમો.(5/7/2014)


PRATHMIK SIXAKO NI BADLI NA NIYAMO 


MA SUDHARO:-PARIPATRA DATE 

-5/7/2014

download