ગુરુવાર, 27 સપ્ટેમ્બર, 2018

STD-8 SEM-1 UNIT-8 લોકશાહી માં સંસદ ની ભૂમિકા

                                                 
ધોરણ 6 થી 8 માં  સામાજિક વિષયમાં ઉત્તમ પરિણામ લાવવા માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ.
ટેસ્ટની વિશેષતાઓ
બધાં જ એકમોને આવરી લેવાયા છે.
કોઈપણ વિદ્યાર્થી ગમે ત્યારે અને ગમે તેટલીવાર ટેસ્ટ આપી શકે છે.
ટેસ્ટને અંતે તરત જ પરિણામ જાણી શકાય છે. પોતાની ભૂલ ક્યાં હતી તે પણ જાણી શકે છે.
મોબાઈલ અને કમ્પ્યૂટર પર ચલાવી શકાય છે.
આ માટે ક્લિક કરો  
CLICK HERE👇🏻

બુધવાર, 26 સપ્ટેમ્બર, 2018

સામાજિક વિજ્ઞાન-સેમ-૧ એકમ-8 લોકશાહી માં સંસદ ની ભૂમિકા ઓનલાઈન ક્વિઝ

   મિત્રો  અહિયા સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય ની ઓનલાઈન ક્વિઝ મૂકવામાં આવી છે.તેમાં ફક્ત કોડ નાખી ને આ ક્વિઝ માં ભાગ લઈ શકો છો.
આ ક્વિઝ ની વિશેષતા :
-આ ક્વિઝ મોબાઈલ &ટેબ્લેટ  કે કોમ્પ્યુટર પર રમી શકાય છે.
-તમામ સ્પર્ધક માંથી પોતાનો રેન્ક જાણી શકાય છે.
-મોબાઈલ કે ટેબ્લેટ માં રમવા માટે ફક્ત એક એન્ડ્રોઈડ એપ ઇન્સ્ટોલ કરી શકાય.

Quizizz: Play to learn


કોમ્પ્યુટર પર રમવા માટે 
સામાજિક વિજ્ઞાન-સેમ-૧ એકમ-8 લોકશાહી માં સંસદ ની ભૂમિકા  કોડ :  189956

મંગળવાર, 25 સપ્ટેમ્બર, 2018

અંગ્રેજી વિષય ની ઓનલાઈન ક્વિઝ

                 મિત્રો  અહિયા અંગ્રેજી વિષય ની ઓનલાઈન ક્વિઝ મૂકવામાં આવી છે.તેમાં ફક્ત કોડ નાખી ને આ ક્વિઝ માં ભાગ લઈ શકો છો.
આ ક્વિઝ ની વિશેષતા :
-આ ક્વિઝ મોબાઈલ &ટેબ્લેટ  કે કોમ્પ્યુટર પર રમી શકાય છે.
-તમામ સ્પર્ધક માંથી પોતાનો રેન્ક જાણી શકાય છે.
-મોબાઈલ કે ટેબ્લેટ માં રમવા માટે ફક્ત એક એન્ડ્રોઈડ એપ ઇન્સ્ટોલ કરી શકાય.

Quizizz: Play to learn

કોમ્પ્યુટર પર રમવા માટે 
 GAME CODE  STD 8 SEM-1 UNIT 3:--   135955
  STD 8 SEM-1 UNIT -2   GAME CODE : -656587 

 CODE-QUIZ-9.4:                                         683902 
 CODE QUIZ-9.5   :-                                      071781 
  DOLPHIN-3  CODE:                                    943464 
 Dolphin Quiz.1  code..                                   044034
 Std 8 sem.1 unit 1 code.                                 799328

S.S.ONLINE TEST-STD-7(ભારત સ્થાન સીમા )


                                       
ધોરણ 6 થી 8 માં  સામાજિક વિષયમાં ઉત્તમ પરિણામ લાવવા માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ.
ટેસ્ટની વિશેષતાઓ
બધાં જ એકમોને આવરી લેવાયા છે.
કોઈપણ વિદ્યાર્થી ગમે ત્યારે અને ગમે તેટલીવાર ટેસ્ટ આપી શકે છે.
ટેસ્ટને અંતે તરત જ પરિણામ જાણી શકાય છે. પોતાની ભૂલ ક્યાં હતી તે પણ જાણી શકે છે.
મોબાઈલ અને કમ્પ્યૂટર પર ચલાવી શકાય છે.
આ માટે ક્લિક કરો 👇🏻
CLICK HERE

મંગળવાર, 18 સપ્ટેમ્બર, 2018

SCINCE QUIZ-1 &2

 નમસ્કાર મિત્રો .અહી વિજ્ઞાન વિષય માં જ્ઞાન નો વધારો કરવા માટે 2  ક્વિઝ મુકાવામાં આવી છે.આ ક્વિઝ કમ્પ્યુટર/ટેબ્લેટ/એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલ માં ઓપન થશે.આ ક્વિઝ માં વધુ સ્કોર કરનાર નું નામ બ્લોગ પર મુકાવામાં આવશે.

SCINCE QUIZ-1 GAME CODE:    959988
SCINCE QUIZ-2--GAME CODE:- 261194
click here

મંગળવાર, 11 સપ્ટેમ્બર, 2018

ધોરણ 6 થી 8 માં સામાજિક વિષયમાટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ

           
ધોરણ 6 થી 8 માં  સામાજિક વિષયમાં ઉત્તમ પરિણામ લાવવા માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ.
ટેસ્ટની વિશેષતાઓ
બધાં જ એકમોને આવરી લેવાયા છે.
કોઈપણ વિદ્યાર્થી ગમે ત્યારે અને ગમે તેટલીવાર ટેસ્ટ આપી શકે છે.
ટેસ્ટને અંતે તરત જ પરિણામ જાણી શકાય છે. પોતાની ભૂલ ક્યાં હતી તે પણ જાણી શકે છે.
મોબાઈલ અને કમ્પ્યૂટર પર ચલાવી શકાય છે.
આ માટે ક્લિક કરો 👇🏻
ધોરણ 8 માટે
1.  :ધોરણ :-8 સત્ર :-1 
 1.યુરોપિયન પ્રજા નું ભારત માં આગમન 
 2.આપણી આસપાસ શું ? 
3.ભારત નું બંધારણ 
૪.વેપારી શાસકો કઈ રીતે બન્યા ?  
૬.અંગ્રજી શાસન ની ભારત પર અસર
 ૭.આબોહવાકીય ફેરફાર

ધો.૭ -6 મધ્યયુગીન શાસનવ્યવસ્થા અને સ્થાપત્ય ઓનલાઈન ટેસ્ટ

ધોરણ 6 થી 8 માં  સામાજિક વિષયમાં ઉત્તમ પરિણામ લાવવા માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ.
ટેસ્ટની વિશેષતાઓ
બધાં જ એકમોને આવરી લેવાયા છે.
કોઈપણ વિદ્યાર્થી ગમે ત્યારે અને ગમે તેટલીવાર ટેસ્ટ આપી શકે છે.
ટેસ્ટને અંતે તરત જ પરિણામ જાણી શકાય છે. પોતાની ભૂલ ક્યાં હતી તે પણ જાણી શકે છે.
મોબાઈલ અને કમ્પ્યૂટર પર ચલાવી શકાય છે.
આ માટે ક્લિક કરો 👇🏻
ધો.૭-  6 મધ્યયુગીન શાસનવ્યવસ્થા અને સ્થાપત્ય

શુક્રવાર, 7 સપ્ટેમ્બર, 2018

NCERT-STD-6-3-સંખ્યા સાથે રમત ONLINE TEST

                                                       
ધોરણ 6 થી 8 માં  NCERT અભ્યાસક્રમ અનુરૂપ  ગણિત વિષયમાં ઉત્તમ પરિણામ લાવવા માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ.
ટેસ્ટની વિશેષતાઓ
બધાં જ એકમોને આવરી લેવાયા છે.
કોઈપણ વિદ્યાર્થી ગમે ત્યારે અને ગમે તેટલીવાર ટેસ્ટ આપી શકે છે.
ટેસ્ટને અંતે તરત જ પરિણામ જાણી શકાય છે. પોતાની ભૂલ ક્યાં હતી તે પણ જાણી શકે છે.
મોબાઈલ અને કમ્પ્યૂટર પર ચલાવી શકાય છે.
આ માટે ક્લિક કરો 👇🏻
ધોરણ 6 માટે
1. Chapter 2 : 3-સંખ્યા સાથે રમત  CLICK HERE

ગુરુવાર, 6 સપ્ટેમ્બર, 2018

બુધવાર, 5 સપ્ટેમ્બર, 2018

Gujarat Police Constable Exam 2018 Online Test No.9

Gujarat Police Constable Exam 2018 Online Test No.9
Hello Friends ! here is an important online test for upcoming Gujarat police Constable Exam. Here you can give online test related Exam Syllabus and can prepare better for any exam.


click here

મંગળવાર, 4 સપ્ટેમ્બર, 2018

5 સપ્ટેમ્બર – રાષ્ટ્રીય શિક્ષક દિન

"ક્ષણે ક્ષણે જે નવું શીખવે એનું નામ શિક્ષણ,

જે માતૃહૃદય રાખીને શીખવે એનું નામ શિક્ષક"

 download click here

સોમવાર, 3 સપ્ટેમ્બર, 2018

Gujarat Police Constable Exam 2018 Online Test No.8 ENGLISH

                                         
Hello Friends ! here is an important online test for upcoming Gujarat police Constable Exam. Here you can give online test related Exam Syllabus and can prepare better for any exam.

click here

રવિવાર, 2 સપ્ટેમ્બર, 2018

Gujarat Police Constable Exam 2018 Online Test No.7 History

                                         
   Hello Friends ! here is an important online test for upcoming Gujarat police Constable Exam. Here you can give online test related Exam Syllabus and can prepare better for any exam.

click here 

NCERT -STD-6 -2પૂર્ણ સંખ્યાઓ-1 ONLINE TEST

ધોરણ 6 થી 8 માં  NCERT અભ્યાસક્રમ અનુરૂપ  ગણિત વિષયમાં ઉત્તમ પરિણામ લાવવા માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ.
ટેસ્ટની વિશેષતાઓ
બધાં જ એકમોને આવરી લેવાયા છે.
કોઈપણ વિદ્યાર્થી ગમે ત્યારે અને ગમે તેટલીવાર ટેસ્ટ આપી શકે છે.
ટેસ્ટને અંતે તરત જ પરિણામ જાણી શકાય છે. પોતાની ભૂલ ક્યાં હતી તે પણ જાણી શકે છે.
મોબાઈલ અને કમ્પ્યૂટર પર ચલાવી શકાય છે.
આ માટે ક્લિક કરો 👇🏻
ધોરણ 6 માટે
1. Chapter 2 : પૂર્ણ સંખ્યાઓ   CLICK HERE

ગુરુવાર, 30 ઑગસ્ટ, 2018

Gujarat Police Constable Exam 2018 Online Test No.4 Gujarati Sahity

      Hello Friends ! here is an important online test for upcoming Gujarat police Constable Exam. Here you can give online test related Exam Syllabus and can prepare better for any exam.

 Total 15 Marks Online test for Police Constable.

Subject : Gujarati Literature
 
       click here
 

બુધવાર, 29 ઑગસ્ટ, 2018

Gujarat Police Constable Exam 2018 Online Test No.3 Famous Person


                       Hello Friends ! here is an important online test for upcoming Gujarat police Constable Exam. Here you can give online test related Exam Syllabus and can prepare better for any exam.

Total 15 Marks Online test for Police Constable.

Subject : Famus Person

મંગળવાર, 28 ઑગસ્ટ, 2018

Gujarat Police Constable Exam 2018 Online Test No.2 General Knowledge

                           
           Hello Friends ! here is an important online test for upcoming Gujarat police Constable Exam. Here you can give online test related Exam Syllabus and can prepare better for any exam.

click here. .EXAM-2

સોમવાર, 27 ઑગસ્ટ, 2018

સામાજિક વિજ્ઞાન-ધો.૮ ઓનલાઈન ટેસ્ટ-અંગ્રેજી શાસન ની ભારત પર અસર

         
અત્યારે દુનિયા ટેકનોલોજી ના ક્ષેત્રે હરણફાળ ભરી રહી છે ત્યારે આપને પણ તેમાંથી બાકાત રહી શકીએ તેમ નથી.ઓનલાઈન પરીક્ષા વિદ્યાર્થી પોતાના ઘરે પોતાના સમયે મોબાઈલ/ટેબ્લેટ કે કમ્પ્યુટર પર બેસી ને પરીક્ષા આપી શકે છે.અને તેનું પરિણામ વાલી- શિક્ષક પણ જાણી શકે.બ્લોગ દ્વારા યુનિટ વાઈઝ ઓનલાઈન ટેસ્ટ મુકવામાં આવે છે.

 ટેસ્ટ આપવા માટે  અહી ક્લિક કરો.

શનિવાર, 25 ઑગસ્ટ, 2018

Gujarat Police Constable Exam 2018 Online Test No.1 Gujarat History

Gujarat Police Constable Exam 2018 Online Test No.1 Gujarat History

         Hello Friends ! here is an important online test for upcoming Gujarat police Constable Exam. Here you can give online test related Exam Syllabus and can prepare better for any exam.

અહી ક્લિક કરો.

સોમવાર, 20 ઑગસ્ટ, 2018

સામાજિક વિજ્ઞાન-ધો.૭ સ્થળ અને સમય ઓનલાઈન ટેસ્ટ

      અત્યારે દુનિયા ટેકનોલોજી ના ક્ષેત્રે હરણફાળ ભરી રહી છે ત્યારે આપને પણ તેમાંથી બાકાત રહી શકીએ તેમ નથી.ઓનલાઈન પરીક્ષા વિદ્યાર્થી પોતાના ઘરે પોતાના સમયે મોબાઈલ/ટેબ્લેટ કે કમ્પ્યુટર પર બેસી ને પરીક્ષા આપી શકે છે.અને તેનું પરિણામ વાલી- શિક્ષક પણ જાણી શકે.બ્લોગ દ્વારા યુનિટ વાઈઝ ઓનલાઈન ટેસ્ટ મુકવામાં આવે છે.

 ટેસ્ટ આપવા માટે  અહી ક્લિક કરો.

સોમવાર, 13 ઑગસ્ટ, 2018

STD -8 OLL SUBJECT QUIZIZZ GAME

  STD -8 OLL SUBJECT (ATAULLA UMATIYA)


આ ઓનલાઈન ક્વિઝ છે.
ક્વિઝ રમવા માટે નો કોડ :899287

શુક્રવાર, 10 ઑગસ્ટ, 2018

ધો.૮ માટે તમામ વિષય માટે માહે જુલાઈ અભ્યાસક્રમ આધારિત OMR દ્વારા ટેસ્ટ પ્રશ્નપત્ર

                ધો.૮ માટે તમામ વિષય માટે માહે જુલાઈ અભ્યાસક્રમ આધારિત OMR દ્વારા ટેસ્ટ લેવા માટે અહી SET-A,B,C,D, પ્રશ્નપત્ર મુજબ મુકવામાં આવ્યા છે.

 CLICK HERE SET-A
CLICK HERE STE-B 
CLICK HERE SET-C
CLICK HERE SET-D

બુધવાર, 1 ઑગસ્ટ, 2018

સા.વિજ્ઞાન-ધો.8-4-વેપારી શાસકો કઈ રીતે બન્યા ?ઓનલાઈન ટેસ્ટ

                            
નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો .
અત્યારે દુનિયા ટેકનોલોજી ના ક્ષેત્રે હરણફાળ ભરી રહી છે ત્યારે આપને પણ તેમાંથી બાકાત રહી શકીએ તેમ નથી.ઓનલાઈન પરીક્ષા વિદ્યાર્થી પોતાના ઘરે પોતાના સમયે મોબાઈલ/ટેબ્લેટ કે કમ્પ્યુટર પર બેસી ને પરીક્ષા આપી શકે છે.અને તેનું પરિણામ વાલી- શિક્ષક પણ જાણી શકે.બ્લોગ દ્વારા યુનિટ વાઈઝ ઓનલાઈન ટેસ્ટ મુકવામાં આવે છે.

 ટેસ્ટ આપવા માટે  અહી ક્લિક કરો.

મંગળવાર, 31 જુલાઈ, 2018

ધો.૮ સામાજિક વિજ્ઞાન ઓનલાઈન ટેસ્ટ-ભારત નું બંધારણ

               નમસ્કાર ..અહિયાં ધો.૮ સામાજિક વિજ્ઞાન  વિષય માં ઓનલાઈન ટેસ્ટ મુકવામાં આવ્યો છે.બાળક પોતાનું નામ લખી ને મોબાઈલ/ટેબ્લેટ કે કમ્પ્યુટર પર ગમે તે સ્થળે થી આ પરીક્ષા આપી શકે છે.અને તેનું પરિણામ જાણી શકે છે.


ટેસ્ટ આપવા   અહી ક્લિક કરો.

ગુરુવાર, 26 જુલાઈ, 2018

સામાજીક વિજ્ઞાન વિષયમાં ધોરણ- 6 થી 8 ના વિધાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન ક્વિઝ

                                                 નમસ્કાર,મિત્રો સામાજીક વિજ્ઞાન વિષયમાં ધોરણ- 6 થી 8 ના વિધાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન ક્વિઝ એકમ દિઠ તૈયાર કરેલ છે, જેમાં વિધાર્થીએ પોતાનું પુરૂ નામ લખીને ઓનલાઇન કવિઝ રમી શકશે અને તેનું પરિણામ જાણી શકશે - આ ઓનલાઇન કવિઝ્ની લીંક આપણે વિધાર્થીઓને વોટ્સઅપમેસેજ ,ટેક્ષ મેસેજ ,ઇ-મેઇલ કે અન્ય રીતે મોકલી શકાશે અને તેનુ પરિણામ જાણી શકાશે. -જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પસંદ થયેલ શાળા આ લીંકને પ્રોજેક્ટરની મદદથી મોટા પડદા પર ઓનલાઇન કવિઝ રમાડી શકાશે. - જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ટેબલેટમાં પસંદગી પામેલ શાળાના વિધાર્થીઓને સીધીજ ઓનલાઇન કવીઝ રમાડી તેનું પરીણામ જાણી શકાશે. -👇 નીચેની લીંક પર કલીક કરી ઓનલાઇન કવીઝ રમી શકાશે
 ધોરણ :-8 સત્ર :-1 
 1.યુરોપિયન પ્રજા નું ભારત માં આગમન 
 2.આપણી આસપાસ શું ? 

ધો.7  :-સત્ર :1 
 1.બે મહારાજ્યો  
 2.પૃથ્વી ફરે છે. 
  3.સરકાર