રવિવાર, 25 માર્ચ, 2018

ગુણોત્સવ 8 માટે MCQ પ્રકાર ના પ્રશ્નો ની ઓનલાઈન ક્વિઝ -ધો.૬ થી 8

નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો 
   અહિયાં વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી વિષય માં પુનરાવર્તન ભાર વગર અને રમત સાથે કરી શકાય તે માટે ઓનલાઈન ક્વિઝ રમત મુકવામાં આવી છે. તૈયાર કરનાર :થુવર પ્રા.શાળા તા,વડગામ -અસગરઅલી એ.પરબડીયા


 • ગુણોત્સવ 8 માટે MCQ પ્રકાર ના પ્રશ્નો નો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
 • વિદ્યાર્થી ઘરે પણ મોબાઈલમાં આસાની થી રમી શકે છે.
 • સીધા લીંક ઓપન કરી ને પણ ક્વિઝ ની રમત રમી શકો છો.
 • PLAY STORE માંથી QUIZIZZ APP ડાઉનલોડ કરી ને પણ રમી શકો છો.
 • ધો.8 વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી 199 MCQ    CODE:---135824
 • ધો.7 વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી 257  MCQ    CODE:-  089262  
 • ધો.૬ વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી 176 MCQ     CODE :- 267703  
 • PLAY QUIZIZZ

ગુણોત્સવ-પ્રેક્ટિસ ટેસ્ટ પેપર -ધો-6 ૧૦૦ ગુણ-OMR સાથે

નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો :-
         

           આગામી ગુણોત્સવ -૮ નું આયોજન ટૂંક સમય માં થવા નું છે.તે માટે સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય નું પરિણામ સારું મળે તે માટે MCQ પ્રશ્નો ની રચના કરી ને બાળકો ને વધુ પ્રેક્ટીસ કરાવી શકાય તે માટે આ બ્લોગ દ્વારા મિશન ગુણોત્સવ -સામાજિક વિજ્ઞાન હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. OMR પદ્ધતિ થી મુલ્યાંકન કરી શકાય અને તેની ચકાસણી મોબાઈલ એપ થી ખુબ આસાની થી કરી શકાય છે.
ગુણોત્સવ-પ્રેક્ટિસ ટેસ્ટ પેપર -ધો-6 ૧૦૦ ગુણ-OMR સાથે 

બુધવાર, 21 માર્ચ, 2018

ગુણોત્સવ 8 માટે અગત્યનો વિડીયો -


ગુણોત્સવ-પ્રેક્ટિસ ટેસ્ટ પેપર સામાજિક વિજ્ઞાન -ધો-7 ૧૦૦ ગુણ-OMR સાથે

નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો :-
         
           આગામી ગુણોત્સવ -૮ નું આયોજન ટૂંક સમય માં થવા નું છે.તે માટે સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય નું પરિણામ સારું મળે તે માટે MCQ પ્રશ્નો ની રચના કરી ને બાળકો ને વધુ પ્રેક્ટીસ કરાવી શકાય તે માટે આ બ્લોગ દ્વારા મિશન ગુણોત્સવ -સામાજિક વિજ્ઞાન હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. OMR પદ્ધતિ થી મુલ્યાંકન કરી શકાય અને તેની ચકાસણી મોબાઈલ એપ થી ખુબ આસાની થી કરી શકાય છે.
ગુણોત્સવ-પ્રેક્ટિસ ટેસ્ટ પેપર -ધો-7 ૧૦૦ ગુણ-OMR સાથે  

સોમવાર, 19 માર્ચ, 2018

ગુણોત્સવ-પ્રેક્ટિસ ટેસ્ટ પેપર-1 -સા.વિજ્ઞાન -ધો-8 ૧૦૦ માર્કસ

નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો :-
         
           આગામી ગુણોત્સવ -૮ નું આયોજન ટૂંક સમય માં થવા નું છે.તે માટે સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય નું પરિણામ સારું મળે તે માટે MCQ પ્રશ્નો ની રચના કરી ને બાળકો ને વધુ પ્રેક્ટીસ કરાવી શકાય તે માટે આ બ્લોગ દ્વારા મિશન ગુણોત્સવ -સામાજિક વિજ્ઞાન હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. OMR પદ્ધતિ થી મુલ્યાંકન કરી શકાય અને તેની ચકાસણી મોબાઈલ એપ થી ખુબ આસાની થી કરી શકાય છે.
ગુણોત્સવ-પ્રેક્ટિસ ટેસ્ટ પેપર-1 -સા.વિજ્ઞાન -ધો-8 ૧૦૦ માર્કસ 

ગુરુવાર, 15 માર્ચ, 2018

ગુણોત્સવ માટે ઉપયોગી ધો-૬ થી ૮ ના તમામ વિષય ના MCQ આધારિત સત્ર-૨ ના પ્રશ્નબેક

 નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો -
         આગામી ગુણોત્સવ માટે ઉપયોગી ધો-૬ થી ૮ ના તમામ વિષય ના MCQ આધારિત સત્ર-૨ ના પ્રશ્નબેક મુકવામાં આવ્યા છે.
આભાર :-ડાયટ રાજપીપળા

  STD-6
ધો.૬ સત્ર-૨ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી પ્રશ્નબેંક
ધો.૬ સત્ર-૨ ગણિત -પ્રશ્ન બેંક
ધો.૬ ગુજરાતી પ્રશ્ન બેંક
ધો.૬ સત્ર-૨ અંગેજી પ્રશ્નબેંક 
 ધો.૬ સત્ર-2 સામાજિક વિજ્ઞાન-તમામ એકમ પ્રશ્ન બેંક
 STD-7 SEM-2
ધો.૭ સત્ર-૨ ગણિત પ્રશ્ન બેંક  
ધો.૭ સત્ર -૨ ગુજરાતી પ્રશ્ન બેંક  
ધો.૭ અંગેજી પ્રશ્ન બેંક  
ધો.૭ સત્ર-૨ વિજ્ઞાન પ્રશ્ન બેંક  
ધો.૭ સત્ર-૨ સામાજિક વિજ્ઞાન પ્રશ્ન બેંક  

STD-8 SEM-2 MCQ 
ધો.૮ સત્ર-૨ ગુજરાતી  
ધો.૮ સત્ર-૨ ગણિત પ્રશ્નબેંક  
ધો.૮ સત્ર-૨ વિજ્ઞાન પ્રશ્ન બેંક  
ધો-૮ સત્ર-૨ અંગ્રેજી  
ધો-૮ સત્ર-૨સામાજિક વિ. એકમ-૧ થી ૭ પ્રશ્ન બેંક  
ધો-૮ સત્ર-૨ સામાજિક એકમ- ૮ થી ૧૪ પ્રશ્ન બેંક

રવિવાર, 11 માર્ચ, 2018

ગુણોત્સવ -૮ ની તૈયારી માટે OMR આધારિત પ્રશ્નબેંક -સામાજિક વિજ્ઞાન

 નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો :-
         
           આગામી ગુણોત્સવ -૮ નું આયોજન ટૂંક સમય માં થવા નું છે.તે માટે સામાજિક વિજ્ઞાન વિષય નું પરિણામ સારું મળે તે માટે MCQ પ્રશ્નો ની રચના કરી ને બાળકો ને વધુ પ્રેક્ટીસ કરાવી શકાય તે માટે આ બ્લોગ દ્વારા મિશન ગુણોત્સવ -સામાજિક વિજ્ઞાન હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. OMR પદ્ધતિ થી મુલ્યાંકન કરી શકાય અને તેની ચકાસણી મોબાઈલ એપ થી ખુબ આસાની થી કરી શકાય છે.આ પ્રશ્નો A.B.પ્રશ્નપત્ર આધારિત છે.કોપી પણ કરી શકશે નહી.
નીચે મુજબ હાલ પ્રશ્ન પત્ર તૈયાર કરેલ છે
ગુણોત્સવ-પ્રેક્ટિસ ટેસ્ટ પેપર-1 -સા.વિજ્ઞાન -ધો-8 ૧૦૦ માર્કસ 

ગુરુવાર, 8 માર્ચ, 2018

સામાજિક વિજ્ઞાન ધો.૮ સેમ-૨ ખંડ પરિચય આફ્રિકા /એશિયા પ્રેઝેન્ટેશન

 સામાજિક વિજ્ઞાન ધો.૮ સેમ-૨ ખંડ પરિચય આફ્રિકાCLICK PPT DOWNLOAD

CLICK PDF DOWNLOAD

ધો-૮ ખંડ પરિચય ભાગ-૨ એશિયા પ્રેઝન્ટેશન
download click ppt
download click pdf 

સામાજિક વિજ્ઞાન -ધો.૬ સેમ-૨ 13-ખંડ પરિચય -

ધો.૬ થી ૮ માટે પરિણામ પત્રક

ધો.૬ થી ૮ માટે પરિણામ પત્રક 

click here

બુધવાર, 7 માર્ચ, 2018

Standard 5,6,7,8 All Subject's Unit Test Semester 2

સામાજિક વિજ્ઞાન-ધો.7 ૧૨-ખંડ પરિચય પ્રેઝન્ટેશન અને વિડીયો


STD-7 SEM-2 UNIT-12 KHAND PARICHAY-PPT

PDF FORMET   DOWNLOAD CLICK
PPT FORMET    DOWNLOAD CLICK 

સામાજિક વિજ્ઞાન-ધો.૭ સેમ-૨ ૧૨ -ઉત્તર અમેરિકા

રવિવાર, 4 માર્ચ, 2018

s.s.8-2.9 આપણી અર્થવ્યવસ્થા ઓનલાઈન ટેસ્ટ

                   
નમસ્કાર,મિત્રો સામાજીક વિજ્ઞાન વિષયમાં ધોરણ- 6 થી 8 ના વિધાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન ક્વિઝ એકમ દિઠ તૈયાર કરેલ છે, જેમાં વિધાર્થીએ પોતાનું પુરૂ નામ લખીને ઓનલાઇન કવિઝ રમી શકશે અને તેનું પરિણામ જાણી શકશે - આ ઓનલાઇન કવિઝ્ની લીંક આપણે વિધાર્થીઓને વોટ્સઅપમેસેજ ,ટેક્ષ મેસેજ ,ઇ-મેઇલ કે અન્ય રીતે મોકલી શકાશે અને તેનુ પરિણામ જાણી શકાશે. -જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પસંદ થયેલ શાળા આ લીંકને પ્રોજેક્ટરની મદદથી મોટા પડદા પર ઓનલાઇન કવિઝ રમાડી શકાશે. - જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ટેબલેટમાં પસંદગી પામેલ શાળાના વિધાર્થીઓને સીધીજ ઓનલાઇન કવીઝ રમાડી તેનું પરીણામ જાણી શકાશે. -👇 નીચેની લીંક પર કલીક કરી ઓનલાઇન કવીઝ રમી શકાશે
s.s.8-2.9 આપણી અર્થવ્યવસ્થા  

TET 1 Question Paper And Solution

                          આજ રોજ લેવાયેલ ટેટ 1 પરીક્ષાનું પેપર મુકાઈ ગયું છે. તેનું સોલ્યુશ પણ થોડી વારમાં મુકાશે...જોવા નીચે ક્લિક કરો.અને આ લિંક શેર કરો...
 CLICK HERE

શનિવાર, 3 માર્ચ, 2018

જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ--માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ

 જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ--માટે ઓનલાઈન ટેસ્ટ

જ્ઞાનકુંજ -gk ઓનલાઈન ટેસ્ટ -૧
Gyankunj GK 2 

SMART STUDENTS ELIGIBILITY TEST-2

 • સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આપતાં વિદ્યાર્થી ઓ માટે દર પંદર દિવસે  50 ગુણ નો ઓનલાઈન ટેસ્ટ મુકવામાં આવશે.
 • શાંત અને એકાંત વાતાવરણ માં બેસીને ઓનલાઈન ટેસ્ટ આપવો.
 • આ ટેસ્ટ વખતે પોતાની પાસે નોટ-પેન ની સુવિધા રાખવી.
 • ટેસ્ટ માં પોતાનું આખું નામ અને ગામનું નામ લખવું.
 • ઓછા સમય માં વધુ ગુણ મેળવનાર દસ નું નામ આ બ્લોગ પર મુકવામાં આવશે.અને ઓનલાઈન પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવશે.
 • આન્સર કી પછી થી જાણ કરવામાં આવશે.
 •  
 •  CLICK HERE
 •  TEST-2 ANS KEY

રવિવાર, 25 ફેબ્રુઆરી, 2018

રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ -કિવઝ સોફ્ટવેર

        ધો.૬ થી ૮ ના વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી વિષય ના આધાર પર ક્વિઝ નું આયોજન કરવા માટે આ સોફ્ટવેર બનાવવા માં આવ્યું છે.જેમાં ગ્રુપ પ્રમાણે પ્રશ્નો પૂછી શકાશે.કુલ ૧૦૦ પ્રશ્નો છે.દરેક રાઉન્ડ અંતે સ્કોર આપવામાં આવશે.
સોફ્ટવેર બનવાનાર :-શ્રી.નરેશભાઈ ઢાકેચા 
ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો.

શનિવાર, 24 ફેબ્રુઆરી, 2018

GK & Current Affairs QuizONLINE -1

                       
Welcome to GKToday, India's most liked website on GK (General Knowledge), General Awareness, Current Affairs for Banking, IBPS, RRB, RBI, SSC, CLAT, State PSC Exams; Current Affairs for UPSC/IAS Preparation; General Studies for all competitive examinations and for general readers.

GK & Current Affairs Quiz-1

શનિવાર, 17 ફેબ્રુઆરી, 2018

SMART STUDENTS ELIGIBILITY TEST-1

 •  સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આપતાં વિદ્યાર્થી ઓ માટે દર અઠવાડિયે 50 ગુણ નો ઓનલાઈન ટેસ્ટ મુકવામાં આવશે.
 • શાંત અને એકાંત વાતાવરણ માં બેસીને ઓનલાઈન ટેસ્ટ આપવો.
 • આ ટેસ્ટ વખતે પોતાની પાસે નોટ-પેન ની સુવિધા રાખવી.
 • ટેસ્ટ માં પોતાનું આખું નામ અને ગામનું નામ લખવું.
 • ઓછા સમય માં વધુ ગુણ મેળવનાર દસ નું નામ આ બ્લોગ પર મુકવામાં આવશે.અને ઓનલાઈન પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવશે.
 • આન્સર કી પછી થી જાણ કરવામાં આવશે.
 • આ ટેસ્ટ માં મદદરૂપ બનનાર
 •  -UMATIYA ATAULLA -MANPUR TA-DANTA
 •    IMRANBHAI MOGAL-PALANPUR
 •    MOMIN RAISHBHAI  NAGEL TA-DANTA  
 CLICK HERE ONLINE TEST
answer key 


રવિવાર, 11 ફેબ્રુઆરી, 2018

સામાજિક વિજ્ઞાન-ધો-૮ સેમ-૨ ભારત ની સમસ્યાઓ -ફ્લેશ ક્વિઝ

                   નમસ્કાર,મિત્રો સામાજીક વિજ્ઞાન વિષયમાં ધોરણ- 6 થી 8 ના વિધાર્થીઓ માટે ફ્લેશક્વિઝ એકમ દિઠ તૈયાર કરેલ છે, જેમાં KBC ફોરમેટ ના અવાજ માં તૈયાર કરેલી છે.
-આ ક્વિઝ ફક્ત કોમ્પ્યુટર અને લેપટોપ પર ચાલશે.
-જ્ઞાનકુંજ વર્ગ માં મોટા પડદા પર ગૃપ ક્વિઝ પણ રમાડી શકાય.
  અહી મુકેલ ગેમ ચલાવવા માટે તમારા કમ્પ્યુટરમાં Adobe Flash Player હોવું જોઈએ અને zip ફાઈલને ખોલવા માટેWinzip સોફ્ટવેર જરૂરી છે. ન હોય તો અહી તેમના નામ પર ક્લિક કરી ઈનસ્ટોલ કરો.
ફ્લેશ પ્લેયર  તમામ ક્વિઝ માટે ફ્કત એક વખત ફ્લેશ ૫લેયર ડાઉનલોડ કરી ઇન્સ્ટોલ કરી દો.


S.S.-8-2-8 ભારત ની સમસ્યાઓ

S.S.8-2-8-ભારત ની સમસ્યાઓ ઓનલાઈન ટેસ્ટ

નમસ્કાર,મિત્રો સામાજીક વિજ્ઞાન વિષયમાં ધોરણ- 6 થી 8 ના વિધાર્થીઓ માટે ઓનલાઇન ક્વિઝ એકમ દિઠ તૈયાર કરેલ છે, જેમાં વિધાર્થીએ પોતાનું પુરૂ નામ લખીને ઓનલાઇન કવિઝ રમી શકશે અને તેનું પરિણામ જાણી શકશે - આ ઓનલાઇન કવિઝ્ની લીંક આપણે વિધાર્થીઓને વોટ્સઅપમેસેજ ,ટેક્ષ મેસેજ ,ઇ-મેઇલ કે અન્ય રીતે મોકલી શકાશે અને તેનુ પરિણામ જાણી શકાશે. -જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પસંદ થયેલ શાળા આ લીંકને પ્રોજેક્ટરની મદદથી મોટા પડદા પર ઓનલાઇન કવિઝ રમાડી શકાશે. - જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ટેબલેટમાં પસંદગી પામેલ શાળાના વિધાર્થીઓને સીધીજ ઓનલાઇન કવીઝ રમાડી તેનું પરીણામ જાણી શકાશે. - નીચેની લીંક પર કલીક કરી ઓનલાઇન કવીઝ રમી શકાશે 
👇S.S.8-2-8-ભારત ની સમસ્યાઓ

શુક્રવાર, 9 ફેબ્રુઆરી, 2018

સામાજિક વિજ્ઞાન દ્વિતીય સત્ર std-7 -ફ્લેશ ક્વિઝ -

                                                    નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો :-આ ક્વિઝ બનાવવા માટે ની માર્ગદર્શિકા .
૧.સૌ પ્રથમ કિવઝ માટે આ સોફ્ટવેર ની જરૂર પડશે.  અહી ક્લિક કરો.
 ઓપન કરી ને ક્વિઝ બનાવી શકો છો.
 આ સોફ્ટવેર દ્વારા
અહી મુકેલ ગેમ ચલાવવા માટે તમારા કમ્પ્યુટરમાં Adobe Flash Player હોવું જોઈએ અને zip ફાઈલને ખોલવા માટેWinzip સોફ્ટવેર જરૂરી છે. ન હોય તો અહી તેમના નામ પર ક્લિક કરી ઈનસ્ટોલ કરો.
ફ્લેશ પ્લેયર  તમામ ક્વિઝ માટે ફ્કત એક વખત ફ્લેશ ૫લેયર ડાઉનલોડ કરી ઇન્સ્ટોલ કરી દો.


સામાજિક વિજ્ઞાન દ્વિતીય સત્ર std-7