ગુરુવાર, 11 ફેબ્રુઆરી, 2016

ધો.૮ સત્ર :-2 એકમ-5 ભારતના ક્રાંતિ વીરો પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન

 ધો.૮ સત્ર :-2 એકમ-5 ભારતના ક્રાંતિ વીરો પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન PPT ફોરમેટમાં ડાઉનલોડ કરવા     અહી ક્લિક કરો.
 ઉબંટુ સીસ્ટમ માટે PDF ફોરમેટ માં  અહી ક્લિક કરો.
 

ધો.૭ સત્ર-2 એકમ -2 ફ્લેશ ક્વિઝ સામાજિક વિજ્ઞાનધો.૭ સત્ર-2 એકમ -2 ફ્લેશ ક્વિઝ સામાજિક વિજ્ઞાન 
ડાઉનલોડ કરવા  અહી ક્લિક કરો.

બુધવાર, 10 ફેબ્રુઆરી, 2016

ધો.૬ થી ૮ ના સામાજિક વિજ્ઞાન અને વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી સેમ-૧ અને ૨ ના તમામ પાઠ ના MCQ કિવઝ

ધો.૬ થી ૮ ના સામાજિક વિજ્ઞાન અને વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી સેમ-૧ અને ૨ ના તમામ પાઠ ના MCQ કિવઝ ગેમ મૂકી છે.
કિવઝ તૈયાર કરનાર :-મહેન્દ્રસિંહ મનુભાઈ સોલંકી શ્રી વસ્તડી પ્રાથમિક શાળા, તા.લીંબડી, જિ. સુરેન્દ્રનગર
CLICK  DOWNLOAD 

નોધ:-આ કિવઝ ની ઓપન વિથ મોઝીલા FIRFOX માં કરો.

ગુરુવાર, 4 ફેબ્રુઆરી, 2016

ધો. ૬ થી ૮ માટે એન્ડ્રોઇડએપ સામાજિક વિજ્ઞાન /વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી

   અહિયાં સામાજિક વિજ્ઞાન અને વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી માટે ખુબજ સુંદર એન્ડ્રોઇડએપ મુકવામાં આવી છે.બાળકોને ઘરે તેમજ શાળા માં સ્વ-અધ્યન કરવા માટે ખુબજ ઉપયોગી થશે.
.Click here to download
એપ બનાવનાર શ્રી.ઉજમશી ખાંદલા
પ્રશ્ન સંપૂટ :-મહેન્દ્રભાઈ સોલંકી