ગુરુવાર, 18 જૂન, 2015

STD-8 SEM-1 S.S.CHEP-1 PPT

BHARTA MA YUROPIYAN PRJA NU AAGMAN                
          DOWNLOAD

ઓનલાઈન જનરલ બદલી કેમ્પ(બીજો તબક્કો) માટેની સૂચના

બુધવાર, 10 જૂન, 2015

GPSSB Talati Cum Mantri,Jr.Clerk and Other post Provisional Answer keys Declaredજિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ, વલસાડ અને જૂનાગઢ જિલ્લા દ્વારા તા. 6/6/2015 તથા તા. 7/6/2015 ના રોજ લેવાયેલ વિવિધ સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ આન્સર-કી

અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ, વલસાડ અને જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ દ્વારા (1) જુનીયર ક્લાર્ક (વહીવટી / હિસાબી), (2) તલાટી કમ મંત્રી, (3) મલ્ટીપરપઝ હેલ્થ વર્કર (પુ.), (4) ફિમેલ હેલ્થ વર્કર (સ્ત્રી) સંવર્ગની તા. 6/6/2015 તથા તા. 7/6/2015 ના રોજ લેવાયેલ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ આન્સર-કી અંગેની સૂચનાઓ.

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ, વલસાડ અને જૂનાગઢ જિલ્લા દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક 1 થી 4/2015-16 અનુક્રમે (1) જુનીયર ક્લાર્ક (વહીવટી / હિસાબી), (2) તલાટી કમ મંત્રી, (3) મલ્ટીપરપઝ હેલ્થ વર્કર (પુ.), (4) ફિમેલ હેલ્થ વર્કર (સ્ત્રી) સંવર્ગની તા. 6/6/2015 તથા તા. 7/6/2015 ના રોજ લેવાયેલ સ્પર્ધાત્મક લેખીત પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નોના જવાબની પ્રોવિઝનલ આન્સર-કી માટે નીચે આપેલ લીંક ઉપર ક્લીક કરવી.

ઉક્ત આપેલ ચારેય સંવર્ગની પ્રોવિઝનલ આન્સર-કી ચેક કરી લેવા વિનંતી છે. પ્રોવિઝનલ આન્સર-કી અંગે જો કોઈ ઉમેદવારને કોઈ વાંધા સૂચના હોય તો સચિવશ્રી, જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, જિલ્લા પંચાયત કચેરી (લાગુ પડતા જિલ્લા) ખાતે તા. 10/6/2015 થી તા. 16/6/2015 (બંને દિવસો સહિત કચેરીના કામકાજના કલાકો દરમ્યાન) કચેરી સમય 18-10 સુધીમાં લેખીતમાં વાંધા સૂચનો લાગુ પડતા જિલ્લાની જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિની કચેરીમાં રૂબરૂમાં જરૂરી પ્રમાણભુત આધાર પુરાવા સાથે મોકલવામાં આવશે તે જ સ્વીકારવામાં આવશે. ત્યારબાદના વાંધા સૂચનો માટે કોઈપણ પ્રકારની રજૂઆત ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં. વાંધા સૂચનો બાબતે મળેલ રજૂઆતોને ધ્યાનમાં લઈ સમિતિ દ્વારા આન્સર-કી ફાઈનલ કરવામાં આવશે. જે આખરી ગણાશે. જેની તમામે નોંધ લેવી.

HTAT ni badli 3 year pela na karva babat letter.

https://vivekjoshi2013.files.wordpress.com/2015/06/wpid-wp-1433928341694.jpeg

રવિવાર, 22 માર્ચ, 2015

૨૩ મી માર્ચ એટલે શહિદદિન

૨૩ મી માર્ચ એટલે શહિદદિન જે દિવસે ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજયગુરૂ દેશ માટે શહિદ થયા. શહીદ દિન વિશે ગુજરાતીમાં ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો + ભગતસિંહ વિશે ડોક્યુમેન્ટરી વિડ્યો હિન્દીમાં ડાઉનલોડ કરો, ક્લીક કરો નીચે  પર CLICK  કરો.
http://www.pgondaliya.com/2015/03/blog-post_23.html?spref=fb

Social Science 8 Gujarati APP

Social Science 8 Gujarati Free
INSTALLED 
 
Social Science 8 Gujarati Free - screenshotSocial Science 8 Gujarati Free - screenshotSocial Science 8 Gujarati Free - screenshot

મંગળવાર, 17 માર્ચ, 2015

કૌન બનેગા કરોડપતિ ગેમ ધો-6-7-8

 અહિં અગાઉ બનાવેલી KBC Flash Game નું નવું વર્ઝન આપેલ છે.   GAME ને KBC ગેમશોના દ્રશ્ય-શ્રાવ્યનો ઉપયોગ કરી રસપ્રદ બનાવેલ છે. રમતની પદ્ધત્તિ પણ KBC ગેમશો જેવી જ છે. જુદી-જુદી રકમ સાથે કુલ 15 પ્રશ્નો ક્રમશ: રજૂ થશે. આ સાથે ત્રણ લાઇફ-લાઇન 50-50, FLIP QUESTION અને AUDIENCE POLL આપી છે.  તો ડાઉનલોડ કરો અને વિદ્યાર્થીઓને જ્ઞાનથી કરોડપતિ બનાવો.  http://shalasetu.co.in


કૌન બનેગા કરોડપતિ ગેમ ધો--8 sem-2 -7 to 14
KBC STD-8 SEM-2 1 TO 7  
KBC STD-7 SEM-2  

સોમવાર, 9 માર્ચ, 2015

STD-7 SEM-2 CHEP-9 FLESH QUIZ

| 10वी 12वी पास के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर

|| 10वी 12वी पास के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर. 57,700 

भर्तियां जल्द आवेदन करे ||

↓↓↓↓↓ Click Here for More Details & Apply ↓↓↓↓↓↓

સોમવાર, 23 ફેબ્રુઆરી, 2015

ગુરુવાર, 19 ફેબ્રુઆરી, 2015

xcel ની sheet માં formulas ને protect કરવા માટે શું કરશો???

xcel ની sheet માં formulas ને protect કરવા માટે શું કરશો???
૧. એક્સેલ ની શીટ મા જઇ Ctrl + A ,અને right click કરી, choose Format Cells

૨. Format Cells માં Click Protection
અને Locked option. પર જઇ તેનુ પોપઅપમાં ✔ દૂર કરો અને Ok પર ક્લિક કરો.

3. ત્યાર બાદ Home ➣ Find & Select ➣ Go To Special, અને Go To Special માં 

Formulas from Select option, ➣ click OK .

4. હવે તમારી બધી ફોર્મુલા સેલેકટ થઇગઈ હશે.

5. સિલેક્ટ Formulas હોય તેના પર રાઇટ કલિક કરી Format Cells ➣ Click Protection, ➣ 
Locked option. પર જઇ તેનુ પોપઅપમાં ✔ કરો. ➣ Ok.

6. Review ➣ Sheet & Protect
Sheet માં Password to unprotect
sheet માં પાસવર્ડ દાખલ કરી ➣ Ok. પર ક્લિક કરો.

7. ત્યારબાદ બીજા બોક્ષમાં ફરી વખત પાસવર્ડ નાખો અને OK .પર ક્લિક કરો.

હવે તમારી બધી ફોર્મુલા પ્રોટેકટ થઇ જશે.

7 pay good news

balmela aayojan