સોમવાર, 13 જુલાઈ, 2015

S.S. STD-8 SEM-1 CHEP-1,2,3 PPT

1. chep-1                PPT                    
                      CLICK PDF         


2. chep-2             PPT
                           PDF                                  
3. chep-3           CLICK PPT
                          CLICK PDF

એકમ કસોટી : સામાજિક વિજ્ઞાન, ધોરણ-૭, પ્રથમ સત્ર

એકમ કસોટી : સામાજિક વિજ્ઞાન, ધોરણ-૭, પ્રથમ સત્ર
(આ તમામ એકમ કસોટી ભરતભાઈ પટેલ  Pipalava School તરફથી મળેલ છે તેઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર)

પાઠ-૧ બે મહારાજ્યો

પાઠ-૨ પૃથ્વી ફરે છે

ગુરુવાર, 18 જૂન, 2015

STD-8 SEM-1 S.S.CHEP-1 PPT

BHARTA MA YUROPIYAN PRJA NU AAGMAN                
          DOWNLOAD

ઓનલાઈન જનરલ બદલી કેમ્પ(બીજો તબક્કો) માટેની સૂચના

બુધવાર, 10 જૂન, 2015

GPSSB Talati Cum Mantri,Jr.Clerk and Other post Provisional Answer keys Declaredજિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ, વલસાડ અને જૂનાગઢ જિલ્લા દ્વારા તા. 6/6/2015 તથા તા. 7/6/2015 ના રોજ લેવાયેલ વિવિધ સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ આન્સર-કી

અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ, વલસાડ અને જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ દ્વારા (1) જુનીયર ક્લાર્ક (વહીવટી / હિસાબી), (2) તલાટી કમ મંત્રી, (3) મલ્ટીપરપઝ હેલ્થ વર્કર (પુ.), (4) ફિમેલ હેલ્થ વર્કર (સ્ત્રી) સંવર્ગની તા. 6/6/2015 તથા તા. 7/6/2015 ના રોજ લેવાયેલ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પ્રોવિઝનલ આન્સર-કી અંગેની સૂચનાઓ.

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ, વલસાડ અને જૂનાગઢ જિલ્લા દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક 1 થી 4/2015-16 અનુક્રમે (1) જુનીયર ક્લાર્ક (વહીવટી / હિસાબી), (2) તલાટી કમ મંત્રી, (3) મલ્ટીપરપઝ હેલ્થ વર્કર (પુ.), (4) ફિમેલ હેલ્થ વર્કર (સ્ત્રી) સંવર્ગની તા. 6/6/2015 તથા તા. 7/6/2015 ના રોજ લેવાયેલ સ્પર્ધાત્મક લેખીત પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નોના જવાબની પ્રોવિઝનલ આન્સર-કી માટે નીચે આપેલ લીંક ઉપર ક્લીક કરવી.

ઉક્ત આપેલ ચારેય સંવર્ગની પ્રોવિઝનલ આન્સર-કી ચેક કરી લેવા વિનંતી છે. પ્રોવિઝનલ આન્સર-કી અંગે જો કોઈ ઉમેદવારને કોઈ વાંધા સૂચના હોય તો સચિવશ્રી, જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ, જિલ્લા પંચાયત કચેરી (લાગુ પડતા જિલ્લા) ખાતે તા. 10/6/2015 થી તા. 16/6/2015 (બંને દિવસો સહિત કચેરીના કામકાજના કલાકો દરમ્યાન) કચેરી સમય 18-10 સુધીમાં લેખીતમાં વાંધા સૂચનો લાગુ પડતા જિલ્લાની જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિની કચેરીમાં રૂબરૂમાં જરૂરી પ્રમાણભુત આધાર પુરાવા સાથે મોકલવામાં આવશે તે જ સ્વીકારવામાં આવશે. ત્યારબાદના વાંધા સૂચનો માટે કોઈપણ પ્રકારની રજૂઆત ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં. વાંધા સૂચનો બાબતે મળેલ રજૂઆતોને ધ્યાનમાં લઈ સમિતિ દ્વારા આન્સર-કી ફાઈનલ કરવામાં આવશે. જે આખરી ગણાશે. જેની તમામે નોંધ લેવી.

HTAT ni badli 3 year pela na karva babat letter.

https://vivekjoshi2013.files.wordpress.com/2015/06/wpid-wp-1433928341694.jpeg

રવિવાર, 22 માર્ચ, 2015

૨૩ મી માર્ચ એટલે શહિદદિન

૨૩ મી માર્ચ એટલે શહિદદિન જે દિવસે ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજયગુરૂ દેશ માટે શહિદ થયા. શહીદ દિન વિશે ગુજરાતીમાં ફાઇલ ડાઉનલોડ કરો + ભગતસિંહ વિશે ડોક્યુમેન્ટરી વિડ્યો હિન્દીમાં ડાઉનલોડ કરો, ક્લીક કરો નીચે  પર CLICK  કરો.
http://www.pgondaliya.com/2015/03/blog-post_23.html?spref=fb

Social Science 8 Gujarati APP

Social Science 8 Gujarati Free
INSTALLED 
 
Social Science 8 Gujarati Free - screenshotSocial Science 8 Gujarati Free - screenshotSocial Science 8 Gujarati Free - screenshot

મંગળવાર, 17 માર્ચ, 2015

કૌન બનેગા કરોડપતિ ગેમ ધો-6-7-8

 અહિં અગાઉ બનાવેલી KBC Flash Game નું નવું વર્ઝન આપેલ છે.   GAME ને KBC ગેમશોના દ્રશ્ય-શ્રાવ્યનો ઉપયોગ કરી રસપ્રદ બનાવેલ છે. રમતની પદ્ધત્તિ પણ KBC ગેમશો જેવી જ છે. જુદી-જુદી રકમ સાથે કુલ 15 પ્રશ્નો ક્રમશ: રજૂ થશે. આ સાથે ત્રણ લાઇફ-લાઇન 50-50, FLIP QUESTION અને AUDIENCE POLL આપી છે.  તો ડાઉનલોડ કરો અને વિદ્યાર્થીઓને જ્ઞાનથી કરોડપતિ બનાવો.  http://shalasetu.co.in


કૌન બનેગા કરોડપતિ ગેમ ધો--8 sem-2 -7 to 14
KBC STD-8 SEM-2 1 TO 7  
KBC STD-7 SEM-2