પાવર પોઇન્ટ પ્રથમ સત્ર

STD-8 SEM-1  ધોરણ -૮  પ્રથમ સત્ર 
  1.યુરોપિયન પ્રજાનું ભારત માં આગમન   click here ppt   
  
2.આપણી આસપાસ શું ?   click here ppt      click here PDF       

3.ભારત નું બંધારણ.        click here .PPT      click here .pdf 

 4.વેપારી શાસકો કેવી રીતે બન્યા ? click here ppt   click here pdf

  5.પ્રાકૃતિક આપત્તિઓ ppt click here.  pdf  click here
                           
   6.અંગ્રેજીશાસનની ભારત પર અસર 
    click here  ppt
   click here  pdf
   click here   win rar sound sathe..
            
  7.આબોહવાકીય ફેરફાર  click here  ppt    click here pdf
  
8.  લોકશાહી માં સંસદ ની ભૂમિકા CLICK PPT 
                                                                                  CLICK PDF
                   
    9.chep-9              CLICK PPT            PDF


ધોરણ -૭ પ્રથમ સત્ર 
1.બે મહારાજ્યો
 CLICK PPT DOWNLOAD
 PDF DOWNLOAD
2.પૃથ્વી ફરે છે.
૩.સરકાર 
CLICK PPT DOWNLOAD
CLICK PDF
૪.રાજપૂત યુગ 
૫.સ્થળ અને સમય PPT  CLICK HERE  
 PDF  CLICK HERE

6.મધ્યુગીન શાસન વ્યવસ્થા PPT  CLICK HERE

 7. ભારત ની સ્થાન સીમા અને ભ્રુપુષ્ઠ -ppt click here 
                                 pdf click here
8 .મધ્યુગીન દિલ્લી દર્શન -CLICK PPT
CLICK PDF


ધોરણ :૬  પ્રથમ સત્ર 
૧. ઈતિહાસ જાણવાના સ્ત્રોત 
 download ppt       
 download pdf

2.નકશો સમજીએ  
                                                નોધ:-માસ ના અભ્યાસક્રમ મુજબ બીજા ppt ઉમેરવામાં આવશે. 
                                              ઉપયોગી ફોન્ટ        
                                                                
અન્ય :-
રાષ્ટ્રપતિ પરિચય
શિક્ષણ પ્રક્રિયા
નળાકાર નું ક્ષેત્રફળ
પ્રકાશ અને ધ્વની
પ્રાકુતિક આપત્તિ 
ભારત નકશા પુરની સ્લાઈડ શો  


 1. દરિયાકિનારાની જમીનનું ધોવાણ (સ્લાઈડ શો) 
 2. વાતાવરણમાં થતાં ફેરફાર જીવસૃષ્ટિ પર કઈ રીતે અસર કરે છે ?
 3. ધરતીકંપ (સ્લાઈડ શો)
 4. પૃથ્વીની સંરચના – પૃથ્વીના આવરણો (સ્લાઈડ શો)
 5. જંગલની જીવસૃષ્ટિ (સ્લાઈડ શો)
 6. ગુજરાત (સ્લાઈડ શો)
 7. ભારત (સ્લાઈડ શો)
 8. ભારતનું રાજકારણ (સ્લાઈડ શો)
 9. ભૂમિ સ્વરૂપો (સ્લાઈડ શો)
 10. મહાત્મા ગાંધી : જીવન અને સ્વતંત્રતા ચળવળ (સ્લાઈડ શો)
 11. પ્રાચીન ભારતની સંસ્કૃતિ : હડપ્પા, મોહેન્જો દડો (સ્લાઈડ શો)
 12. મહાસાગર (સ્લાઈડ શો)
 13. અંગ્રેજોનું ભારતમાં આગમન (સ્લાઈડ શો)
 14. ભોપાલ ગેસ દુર્ઘટના (સ્લાઈડ શો)
 15. બિરસા મુંડા (સ્લાઈડ શો)
 16. એકલવ્ય (સ્લાઈડ શો)
 17. ગણિત 


 18. પૂર્ણાંક સંખ્યાનો રસપ્રદ અભ્યાસ (સ્લાઈડ શો)
 19. ખૂણાઓની જોડ (સ્લાઈડ શો)
 20. બેંકિંગ (સ્લાઈડ શો)
 21. બેંક (સ્લાઈડ શો)
 22. ક્ષમતા અને કદ (સ્લાઈડ શો)
 23. દશાંશ પદ્ધતિ (સ્લાઈડ શો)
 24. આધાર અને ઘાત (સ્લાઈડ શો)
 25. ઘાત અને ઘાતાંક (સ્લાઈડ શો)
 26. અપૂર્ણાંક પદ્ધતિથી ભાગાકાર (સ્લાઈડ શો)
 27. અપૂર્ણાંક સંખ્યાની સમજ (સ્લાઈડ શો)
 28. પૂર્ણાંક સંખ્યાની સમજ (સ્લાઈડ શો)
 29. ટકા (સ્લાઈડ શો)
 30. અપૂર્ણાંકને દશાંશમાં અને દશાંશને અપૂર્ણાંકમાં ફેરવવા (સ્લાઈડ શો)
 31. વર્ગ અને વર્ગમૂળ (સ્લાઈડ શો)
 32. પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા અને વર્ગમૂળ (સ્લાઈડ શો)
 33. નળાકારની સપાટીનું ક્ષેત્રફળ (સ્લાઈડ શો)
 34. ત્રિકોણ (સ્લાઈડ શો)
 35. નળાકારનું કદ (સ્લાઈડ શો)


 36. મારો ફોટો